volg ons op:
a_landskampioen.jpg a_supporters LK2017.jpg bb_kampioenenparade.jpg bc_jonker_selfie.jpg cc_Caspers.jpg c_pruikenboys.jpg dd_Fans met rook.jpg d_Fans jeugd.jpg e_kampioenenparade.jpg ff-kamponghalbynight.jpg gg_Senioren_TD.jpg g_Jeugd_Ballenkids.jpg hh_magazinestrand.jpg h_kickoff.jpg i1_wheelys.jpg i_Doel_ANFKids.jpg m_Jeugd_Clubhuis.jpg q_Fampong.jpg x_Sfeer_Blauwerook.jpg
Jeugd
Senioren

Media voorwaarden Kampong Hockey

1. Algemeen

1.1 Sportvereniging Kampong Hockey (‘Kampong Hockey’) werkt graag mee met media die verslag komen doen van wedstrijden, evenementen en/of activiteiten van Kampong Hockey, hierna: ‘Media’. Om ervoor te zorgen dat deze samenwerking met de media goed verloopt, zijn er voorwaarden opgesteld, hierna: ‘Voorwaarden’. Deze Voorwaarden zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun werk, binnen de door Kampong Hockey gestelde kaders, zo goed mogelijk kunnen verrichten.

NB Kampong Hockey is onderdeel van de omnivereniging SV Kampong. Aanvragen en afspraken gemaakt via SV Kampong gelden NIET op het terrein van Kampong Hockey.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden, evenementen en overige activiteiten die door Kampong Hockey worden georganiseerd en plaatsvinden op het terrein van Kampong Hockey, hierna: het ‘Terrein´.

1.3 Media die verslag doet van wedstrijden, evenementen en/of overige activiteiten van Kampong Hockey, hierna: de ‘Evenementen’ op het Terrein geeft daarmee aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

2. Interviewverzoeken


2.1 Interviewverzoeken voor spelers, speelsters, trainers en bestuursleden dienen bij de afdeling Pers te worden ingediend. Kampong Hockey behoudt zich het recht voor om teksten vóór publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden of citaten te wijzigen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, dient de tekst tenminste één werkdag vóór de deadline bij Kampong Hockey in bezit te zijn. Interviewverzoeken kunnen worden ingediend via [email protected]. Wanneer de deadline nadert, kan dit per telefoon: 06 1431 8157.

3. Foto-opnamen

3.1 Fotografen die aanwezig willen zijn bij Evenementen op het Terrein dienen zich vooraf te melden via [email protected] of bij spoed via het telefoonnummer 06 1431 8157.

3.2 Bij een wedstrijd krijgen alle fotografen een hesje uitgereikt door Kampong Hockey. Fotografen zijn verplicht dit hesje gedurende de wedstrijden te dragen. Na de betreffende wedstrijd dienen de hesjes bij de infobalie of een lid van Kampong Team Communicatie te worden afgegeven.

3.3 Voor aanvang van wedstrijden is er voor deze fotografen met hesje gelegenheid om buiten de lijnen te fotograferen. Tijdens wedstrijden biedt Kampong Hockey deze fotografen met hesje de mogelijkheid zich te begeven achter de doelen en langs de zijlijn.

3.4 Toestemming om foto-opnamen te maken op het Terrein buiten Evenementen om, kan worden aangevraagd via [email protected].

3.5 Rechtenvrije foto’s kunt u verkrijgen via dropbox.

4. Beeld- en geluidsopnamen


4.1 Zonder schriftelijke toestemming van Kampong Hockey is het NIET toegestaan om op het Terrein beeld- en geluidsopnamen te maken. Toestemming kan worden aangevraagd via [email protected].

4.2 Het is wel mogelijk beeld- en geluidsmateriaal te bekijken en te beluisteren via Kampong TV.

5. Gebruiksrecht


5.1 Media verleent hierbij aan Kampong Hockey een gebruiksrecht op alle foto-, beeld en geluidsopnamen die op het Terrein zijn gemaakt, tenzij hierover andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt met Kampong Hockey.

6. Internet/wifi


6.1 Om en rond het clubhuis van Kampong Hockey is er gratis WiFi en zonodig kan er voor pers werkruimte worden geregeld.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring


7.1 Kampong Hockey is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden en/of de wijzigingen hiervan.

7.2 Kampong Hockey is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die derden (waaronder Media) kunnen lijden als gevolg van het maken van foto-, beeld- en/of geluidsopnamen.

7.3 In gevallen waarin de Media zich niet aan deze Voorwaarden houdt of inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Kampong Hockey en/of derden, behoudt Kampong Hockey zich alle rechten voor om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in verband met de voor haar ontstane schade.

7.4 Media vrijwaart Kampong Hockey dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van het (niet) naleven van deze Voorwaarden.

7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Kampong Hockey.

8. Overige bepalingen

8.1 Kampong Hockey behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Voorwaarden zijn te allen tijde via de website van Kampong Hockey (www.kamponghockey.nl) te vinden.

8.2 Kampong Hockey raadt dan ook de Media aan voor aanvang van een Evenement/bezoek aan het Terrein de website te bezoeken om de meest recente versie van de Voorwaarden te raadplegen.

8.3 Kampong Hockey heeft een policy inzake privacy voor leden en publiek en het verspreiden van Kampong foto- en videomateriaal.

© SV Kampong Hockey 2014
Datum publicatie 1 maart 2014

 

Kampong SponsorPortaal

Alle sponsors
Alle sponsoracties

Powered by LISA